بتن خود متراکم

دلایل استفاده از بتن خودمتراکم: 1) اجراي سریع 2) کاهش نیروي انسانی 3) پرداخت بهتر سطوح 4) قالب ریزي مطلوبتر 5) مقاطع نازک‌تر بتنی 6) آزادي بیشتر طراحی

دلایل استفاده از بتن خودمتراکم: 1) اجراي سریع 2) کاهش نیروي انسانی 3) پرداخت بهتر سطوح 4) قالب ریزي مطلوبتر 5) مقاطع نازک‌تر بتنی 6) آزادي بیشتر طراحی

دلایل استفاده از بتن خودمتراکم: 1) اجراي سریع 2) کاهش نیروي انسانی 3) پرداخت بهتر سطوح 4) قالب ریزي مطلوبتر 5) مقاطع نازک‌تر بتنی 6) آزادي بیشتر طراحی

دلایل استفاده از بتن خودمتراکم: 1) اجراي سریع 2) کاهش نیروي انسانی 3) پرداخت بهتر سطوح 4) قالب ریزي مطلوبتر 5) مقاطع نازک‌تر بتنی 6) آزادي بیشتر طراحی