خزش توده بتن در عمر اولیه (سنین اولیه)

خلاصه: مجموعه‌ای از آزمون‌های خزش در عمر اولیه توده بتن انجام شده است که در ساخت دریچه‌ها و سدها استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها برای تعیین میزان خزش در عمر بارگذاری 18 ساعته تا چند روزه انجام شده‌اند. در حالی که پایگاه داده‌ای قابل توجه‌ای برای خواص مواد توده بتن در عمر ثانویه وجود دارد، اطلاعات بسیار کمی برای ویژگی‌های خزش در سنین اولیه (عمر اولیه) توده بتن جمع آوری شده است. در این مقاله بحثی در مورد روش آزمون و یافته‌های تحقیقاتی این آزمون‌ها منتشر شده است. عکس العمل خزش توده بتن با طرح‌های اختلاط و ابعاد اجزاء مختلف، بسیار متفاوت است. از آن جا که هیچ مدل جهانی قابل اجرایی برای تعیین خزش توده بتن در عمر اولیه وجود ندارد، آزمون خزش توده بتن باید برای هر نوع طرح اختلاطی طرح شود که این یک پارامتر مهم است. توسعه مدل‌هایی که قادر به پیش‌بینی دقیق میزان خزش در عمر اولیه (سنین اولیه) توده بتن با مواد تشکیل دهنده دارای خواص مشخص باشد، باید در اولویت‌های پژوهش در تکنولوژی بتن قرار گیرد.

خلاصه: مجموعه‌ای از آزمون‌های خزش در عمر اولیه توده بتن انجام شده است که در ساخت دریچه‌ها و سدها استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها برای تعیین میزان خزش در عمر بارگذاری 18 ساعته تا چند روزه انجام شده‌اند. در حالی که پایگاه داده‌ای قابل توجه‌ای برای خواص مواد توده بتن در عمر ثانویه وجود دارد، اطلاعات بسیار کمی برای ویژگی‌های خزش در سنین اولیه (عمر اولیه) توده بتن جمع آوری شده است. در این مقاله بحثی در مورد روش آزمون و یافته‌های تحقیقاتی این آزمون‌ها منتشر شده است. عکس العمل خزش توده بتن با طرح‌های اختلاط و ابعاد اجزاء مختلف، بسیار متفاوت است. از آن جا که هیچ مدل جهانی قابل اجرایی برای تعیین خزش توده بتن در عمر اولیه وجود ندارد، آزمون خزش توده بتن باید برای هر نوع طرح اختلاطی طرح شود که این یک پارامتر مهم است. توسعه مدل‌هایی که قادر به پیش‌بینی دقیق میزان خزش در عمر اولیه (سنین اولیه) توده بتن با مواد تشکیل دهنده دارای خواص مشخص باشد، باید در اولویت‌های پژوهش در تکنولوژی بتن قرار گیرد.

خلاصه: مجموعه‌ای از آزمون‌های خزش در عمر اولیه توده بتن انجام شده است که در ساخت دریچه‌ها و سدها استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها برای تعیین میزان خزش در عمر بارگذاری 18 ساعته تا چند روزه انجام شده‌اند. در حالی که پایگاه داده‌ای قابل توجه‌ای برای خواص مواد توده بتن در عمر ثانویه وجود دارد، اطلاعات بسیار کمی برای ویژگی‌های خزش در سنین اولیه (عمر اولیه) توده بتن جمع آوری شده است. در این مقاله بحثی در مورد روش آزمون و یافته‌های تحقیقاتی این آزمون‌ها منتشر شده است. عکس العمل خزش توده بتن با طرح‌های اختلاط و ابعاد اجزاء مختلف، بسیار متفاوت است. از آن جا که هیچ مدل جهانی قابل اجرایی برای تعیین خزش توده بتن در عمر اولیه وجود ندارد، آزمون خزش توده بتن باید برای هر نوع طرح اختلاطی طرح شود که این یک پارامتر مهم است. توسعه مدل‌هایی که قادر به پیش‌بینی دقیق میزان خزش در عمر اولیه (سنین اولیه) توده بتن با مواد تشکیل دهنده دارای خواص مشخص باشد، باید در اولویت‌های پژوهش در تکنولوژی بتن قرار گیرد.

خلاصه: مجموعه‌ای از آزمون‌های خزش در عمر اولیه توده بتن انجام شده است که در ساخت دریچه‌ها و سدها استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها برای تعیین میزان خزش در عمر بارگذاری 18 ساعته تا چند روزه انجام شده‌اند. در حالی که پایگاه داده‌ای قابل توجه‌ای برای خواص مواد توده بتن در عمر ثانویه وجود دارد، اطلاعات بسیار کمی برای ویژگی‌های خزش در سنین اولیه (عمر اولیه) توده بتن جمع آوری شده است. در این مقاله بحثی در مورد روش آزمون و یافته‌های تحقیقاتی این آزمون‌ها منتشر شده است. عکس العمل خزش توده بتن با طرح‌های اختلاط و ابعاد اجزاء مختلف، بسیار متفاوت است. از آن جا که هیچ مدل جهانی قابل اجرایی برای تعیین خزش توده بتن در عمر اولیه وجود ندارد، آزمون خزش توده بتن باید برای هر نوع طرح اختلاطی طرح شود که این یک پارامتر مهم است. توسعه مدل‌هایی که قادر به پیش‌بینی دقیق میزان خزش در عمر اولیه (سنین اولیه) توده بتن با مواد تشکیل دهنده دارای خواص مشخص باشد، باید در اولویت‌های پژوهش در تکنولوژی بتن قرار گیرد.