نانوفناوری در مهندسی عمران

باگسترش روزافزون جمعيت و افزايش ميزان ساخت‌وساز و همچنين به دليل محدود بودن منابع و مصالح مصرفي، تقاضا براي استفاده از مصالح جديد در صنعت ساختمان افزايش پيدا كرده است. تلاش در جهت پيدا کردن راه حل‌هايي براي اصلاح كيفيت، افزايش كارايي مصالح و كاهش مصرف ماده خام و انرژي، موج استفاده از فناوري‌هاي نوين دراين صنعت شده است

باگسترش روزافزون جمعيت و افزايش ميزان ساخت‌وساز و همچنين به دليل محدود بودن منابع و مصالح مصرفي، تقاضا براي استفاده از مصالح جديد در صنعت ساختمان افزايش پيدا كرده است. تلاش در جهت پيدا کردن راه حل‌هايي براي اصلاح كيفيت، افزايش كارايي مصالح و كاهش مصرف ماده خام و انرژي، موج استفاده از فناوري‌هاي نوين دراين صنعت شده است

باگسترش روزافزون جمعيت و افزايش ميزان ساخت‌وساز و همچنين به دليل محدود بودن منابع و مصالح مصرفي، تقاضا براي استفاده از مصالح جديد در صنعت ساختمان افزايش پيدا كرده است. تلاش در جهت پيدا کردن راه حل‌هايي براي اصلاح كيفيت، افزايش كارايي مصالح و كاهش مصرف ماده خام و انرژي، موج استفاده از فناوري‌هاي نوين دراين صنعت شده است

باگسترش روزافزون جمعيت و افزايش ميزان ساخت‌وساز و همچنين به دليل محدود بودن منابع و مصالح مصرفي، تقاضا براي استفاده از مصالح جديد در صنعت ساختمان افزايش پيدا كرده است. تلاش در جهت پيدا کردن راه حل‌هايي براي اصلاح كيفيت، افزايش كارايي مصالح و كاهش مصرف ماده خام و انرژي، موج استفاده از فناوري‌هاي نوين دراين صنعت شده است